תנאי שימוש באתר האינטרנט am1.co.il 

שלום רב וברוך הבא לאתר האינטרנט של am1 (להלן "האתר").

 

 כללי

1. אנא קרא בעיון רב הסכם זה המהווה תנאי לשימושך באתר, להסכמתך לקבל הצעות לרכישת מוצרים, לשימוש במידע באתר זה ובמידע שבאתרים אחרים המקושרים לאתר זה (בין בהפניה ישירה לאתרים אחרים ובין באופן עקיף), לרכישת מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש האלה אנא הפסק את השימוש באתר ואל תעשה בו כל שימוש, לרבות לא במידע ובתכנים שבו.

2. בנוסף, תנאי שימוש אלה הינם הבסיס לשימושך באתר זה ובשירותיו ואולם ייתכן כי רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר זה יהיו כפופים לתנאים נוספים על תנאי השימוש ("התנאים הנוספים"). עליך לקרוא את התנאים הנוספים בכל פעם שתידרש לכך במהלך רכישת המוצרים ו/או השירותים השונים שבאתר. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים – יגברו התנאים הנוספים.

3. תנאי השימוש, ביחד עם התנאים הנוספים (במקרה בו קיימים תנאים נוספים) וכן מדיניות הפרטיות (והשימוש במונח "תנאי השימוש יכלול את כל הנ"ל) יוצרים את היחסיים החוזיים והמשפטיים בינך לבין am1 הן לצורך השימוש באתר והן לצורך רכישת המוצרים ו/או השירותים והשימוש בהם.

 

4. אנא שים לב! am1 עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים)("שינוי") את תנאי השימוש באתר ואת התנאים הנוספים מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים לאחר שינוי, יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש והתנאים הנוספים בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר זה. 

5. כניסתך לאתר והשימוש בו, בין אם לחצת על כפתור "אני מאשר" או בנוסח דומה ובין אם לאו, מהווה את הסכמתך לאמור בתנאים אלה ובתנאים הנוספים ומהווה את אישורך כי קראת את תנאי השימוש והתנאים הנוספים, כי הבנת אותם וכי הנך מסכים להם. 

 

השימוש באתר 

6. רשאים להירשם לאתר ולקבל שירותים ו/או מוצרים כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:

 

א. כל מי שהינו בגיר, בעל כשירות משפטית.

ב. בעל תעודת זהות תקפה.

ג.  בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף אשר הונפק בישראל על ידי חברת כרטיסי אשראי.

ד. בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

 

7. בכפוף לתנאי השימוש ולתנאים הנוספים, כל אדם אשר נרשם לאתר (כמפורט להלן) רשאי לעשות שימוש באתר לצורך אליו נועד האתר ולשם קבלת מידע ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים. כל שימוש אחר, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של am1 יהיה בו משום שימוש שלשמו לא נועד האתר ו/או אשר נועד להגביל, להפריע, להצר או למנוע את פעילות האתר ו/או משתמשים אחרים באתר הינו אסור ומהווה הפרה של תנאי השימוש והתנאים הנוספים. am1 שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחד העומד לה על פי כל דין.

8. האתר, ולרבות האפליקציות והתוכנות שבו, מוגש לך כפי שהוא, נכון למועד כניסתך לאתר. am1 עושה כמיטב יכולתה לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של האפליקציות המופיעות באתר. אף על פי כן, השימוש באתר איננו מבטיח כי כל האפליקציות המופיעות בו יהיו זמינות ושמישות לכלל המשתמשים.

9. בשימוש באתר הנך מצהיר, כי הנך מודע לכך, כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את השירותים ו/או המוצרים. am1 איננה יכולה להבטיח, כי כל האפליקציות באתר עשויות להתריע אם פרטי מידע מסויימים חסרים.

10. הנך מצהיר כל המידע שהנך מוסר באתר הינו נכון ומדוייק. כמו כן הנך מצהיר כי הנך יודע כי am1 וכן צדדים שלישיים להם נמסר המידע (כגון ספקי המוצרים והשירותים) מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות ו/או מכירת השירותים ו/או מוצרים.

11. הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:

 

א) העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות  יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).

ב) הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין am1 ובין משתמשים אחרים.

ג) העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).

ד) העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.

ה) העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדוייקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.

ו) העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.

ז) לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.

ח) קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).

ט) שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.

י) לרשום אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות.

יא) לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

 

12. הנך מצהיר כי הנך יודע כי am1 אינה יכולה לפקח על המידע והתכנים המועלים באתר שלא על ידה ולפיכך הנך פוטר את am1 מכל אחריות מכל נזק שייגרם לך כתוצאה מכך.

13. am1 שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.

14. am1 רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את מכירת השירותים ו/או המוצרים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת.

15. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, am1 עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש, משתמש רשום או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

 

א) הופר תנאי מתנאי השימוש באתר.

ב) מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.

ג) כל מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה בam1, באתר, בציודו, במידע המצוי בam1 ו/או במשתמשים אחרים.

 

רישום לאתר ומסירת מידע אישי 

16. השימוש באתר כפוף לרישום. במקרה ותחליט להירשם לאתר תקבל שם משתמש וסיסמא. הנך מצהיר כי השימוש בשם המשתמש ובסיסמא הוא לשימושך האישי וכי הנך מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמא באופן סודי וראוי ולא תאפשר לכל צד שלישי לעשות בו כל שימוש.

17. הנך מתחייב למסור לam1 מידע מלא, נכון ומדוייק ולעדכן את am1 על כל שינוי מיד לאחר שנודע לך על כך.

18. הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך הוא מידע מלא נכון ומדוייק וכי הוא נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול ובעשותך כן הנך מסכים כיam1 ו/או מי מטעמה ולרבות ספקי המוצרים ו/או השירותים יכולים לעשות שימוש במידע, בכפוף לכל דין, לרבות שליחה אליך של דברי דואר, פקס, דואר אלקטרוני, פרסומות ו/או הצעות לרכישת מוצרים ו/או שירותים, בין של am1 ובין של צד ג' אחר, אשר לדעת am1 עשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור, כאמור, עליך להודיע לam1 על כך בכתב, בדרך הקבועה למסירת הודעות.

19. הנך מצהיר כי הנך יודע כי am1 עשויה לעשות שימוש במידע לצרכיה, לרבות לצורך שינוי האתר ושיפורו ולשם כך הנך מתיר לה לעבד את המידע, לשנותו, לערוך אותו, לערוך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של am1 ובכפוף למדיניות הפרטיות.

20. העלאת מידע ומסירתו לam1, לרבות מידע אישי, מסמכים, הודעות, תמונות וכיוצא באלה, מהווה את הסכמתך לכך כי am1 ו/או ספקי המוצרים ו/או השירותים יכולים לעשות שימוש במידע זה, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי,  לצורך השגת המטרות החוקיות שלשמן נמסר המידע – והכל בכפוף לתנאי השימוש, לתנאים הנוספים ולמדיניות הפרטיות. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד am1 בגין הפרת זכויות קנין וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם am1 התרשלה באופן רבתי בביצוע חובותיה בהתאם לתנאי השימוש.

  

אבטחת מידע 

21. am1 משתמשת באמצעים סבירים לשם אבטחת המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. am1 איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

22. העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי am1 באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי am1 כל שימוש שאיננו למטרת השימוש שאליו נמסרו הפרטים כאמור. am1 לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת am1 ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לספקים ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

23. עליך לקרוא גם את מדיניות הפרטיות בהם מפורטים מדיניות am1 לשמירת המידע ואבטחתו.

 

הצעות מחיר ורכישת מוצרים ושירותים 

24. am1  מרכזת עבורך זירה/פלטפורמה לקהילות קנייה קבוצתית-חברתית למוצרים שאתה באמת רוצה ובאמת צריך במחיר תחרותי ואיכותי.

25. הצעת מחיר כפופה לתנאי השימוש ולתנאים המיוחדים לגבי כל מוצר ו/או שירות.

26. am1 מציעה לך שובר המעניק לך זכאות לרכישת המוצר ו/או שירות.

27. am1 איננה מספקת את השירותים ו/או המוצרים ועליך לפנות לספק על מנת לרכוש את המוצר ו/או השירות. על כן בכל בעיה ברכישת המוצר ו/או השירות, מועדי אספקה, זמינות המוצר ו/או השירות, פגמים במוצר, החלפת מוצרים וכן בכל עניין הנוגע לשירות למוצר עליך לפנות ישירות לספק המוצר ו/או השירות.

28. תיאור המוצר ו/או השירות הינו קצר ותמציתי והוא נמסר על ידי הספק ועל אחריותו הבלעדית. am1  איננה אלא פלטפורמה להצגה זו ואיננה אחראית לתוכן שנמסר על ידי הספקים. התמונות המוצגות ליד מוצר ו/או שירות הינן להמחשה בלבד ויתכנו הבדלים לרבות בגודל, בצורה ובצבע המוצר. למידע טכני ומידע נוסף, עליך לגשת לדף המוצר ו/או השירות באתר הספק.

29. רישום לקהילה בגיוס, דהיינו קבוצה שנמצאת בשלב התארגנות לרכישת מוצר או שירות, איננו מהווה הבטחה כי אכן שובר לרכישת מוצר או שירות זה יוצע למכירה. בשלב זה, מחיר המוצר עדיין לא ידוע והוא יפורסם בסיום גיוס מספר החברים המינימאלי הרצוי לפנייה לספק.

30. רישום לקהילה ברכישה: לאחר קבלת המחיר המיטבי למוצר ו/או לשירות יפורסם מחיר המוצר ו/או השירות וכן מספר המינמלי (והמקסימלי, במקרה ויהיה כזה) של החברים היכולים להגיש הצעות לרכישת המוצר ו/או השירות. כמו כן יפורסמו לוחות הזמנים להצטרפות לקבוצת הרכישה לפני סגירת הקבוצה. שים לב לתנאים ולהוראות הבאות:

 

א) המחיר המוצע כולל שני סכומים. מחיר השובר לרכישת המוצר והמחיר בו ניתן יהיה לרכוש את המוצר באמצעות השימוש בשובר. לעיתים, יתכן ומחיר המוצר ו/או השירות יופיע כסכום אחד, הכולל כבר את מחיר השובר. במקרה זה, יצויין הדבר כי מדובר במחיר כולל. כל המחירים כוללים מע"מ אלא אם כן נאמר אחרת. 

ב) המספר המינימלי של הרוכשים יקבע רק לאחר קבלת אישורי חברת האשראי של כל רוכש. לפיכך יתכן ובו תהיה הודעה על הגעה למספר מינימלי של רוכשים אולם קבוצת הרכישה לא תצא לפועל בשל אי קבלת אישור כאמור לאחד או יותר מהרוכשים.

ג) תיאור המוצר ו/או השירות הינו קצר ותמציתי והוא נמסר על ידי הספק ועל אחריותו הבלעדית. am1  איננה אלא פלטפורמה להצגה זו ואיננה אחראית לתוכן שנמסר על ידי הספקים. התמונות המוצגות ליד מוצר ו/או שירות הינן להמחשה בלבד ויתכנו הבדלים לרבות בגודל, בצורה ובצבע המוצר. למידע טכני ומידע נוסף, עליך לגשת לדף המוצר ו/או השירות באתר הספק ו/או לפנות אל הספק ישירות. 

ד) המחיר של המוצר ו/או השירות המוצע, איננו מהווה בהכרח את המחיר הנמוך ביותר של מוצר ו/או שירות זה. אנו מציעים כי תערוך סקר מחירים לפני רכישת השובר המזכה אותך ברכישת המוצר ו/או השירות.

ה) עם רישומך לקבוצת הרכישה תידרש למסור פרטים מזהים, לרבות שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, תעודת זהות וכן תידרש למסור פרטי כרטיס אשראי. הגשת פרטים לא נכונים ו/או פרטים כוזבים עשויה להיות עבירה פלילית ובכל מקרה am1  שומרת לעצמה את הזכות לבטל זכות השתתפות שלך בקבוצת רכישה וכן לנקוט כנגדך הליכים משפטיים בהתאם לכל דין.

ו) רישומך לקבוצת רכישה מהווה הצעה מיידית לרכישת המוצר. יחד עם זאת כרטיס האשראי שלך לא יחוייב עד להגעה למספר המינמלי של רוכשים בקבוצת הרכישה.במקרים מסויימים ובהתאם לדרישות הספקים ו/או משיקולי גבייה, יתכן וכרטיס האשראי שלך יחוייב עוד קודם להגעה למספר המינמלי של רוכשים. יחד עם זאת, בכל מקרה של ביטול קבוצת הרכישה, יזוכה כרטיס האשראי שלך בסכום החיוב, ככל שאכן הוא חוייב בסכום הרכישה. 

ז) כל עוד לא נסגרה הרשימה יכול כל מציע לבטל את הצעתו אולם ביטול הצעה יכול ויגרום לביטול קבוצת הרכישה כולה עקב אי הגעה למספר מינימלי של רוכשים.

 

31. עקב העובדה כי am1  איננה מספקת את המוצר ו/או השירות ולפיכך איננה קובעת את מחירו ואת הכמות המינימלית של הרוכשים עשוי הספק לשנות את כמות הרוכשים המינמלית ו/או המקסימלית, כל עוד לא נסגרה הקבוצה.

32. am1  שומרת לעצמה את הזכות לבטל קבוצת רכישה, לרבות לאחר סגירת הקבוצה בכל מקרה של טעות טכנית ו/או טעות אנוש בהצגת פרטי המוצר לרבות, מחיר, תנאי תשלום, כמויות וכיוצא באלה. במקרה כזה תישלח הודעה לרוכשים.

33. לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים הנך נדרש לעשות שימוש בכרטיס אשראי. הנך מצהיר ומתחייב כי הנך עושה שימוש בכרטיס אשראי שיש לך הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס. הנך נותן הרשאה ל- am1 לחייב את כרטיסך בהתאם לחיובים כפי שיהיו מעת לעת.

34. במקרה ובו תהיה סתירה בין הצעת המחיר כפי שהוצגה על צג המחשב שלך ו/או כפי שנשלחה לדואר האלקטרוני שלך ו/או הודפסה על ידך, לבין הצעת המחיר מצויה אצל am1 ו/או אצל הספק, העותק המצוי אצל am1 ו/או אצל הספק יגבר ול- am1 לא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם לך, מכל מין וסוג שהוא.

35. במקרה ובו תרצה לבטל רכישת מוצרים ו/או שירותים תוכל לעשות זאת בהתאם להוראות כל דין. הנך מופנה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ובמיוחד לסעיף 14ג לחוק, אשר תמצית הוראותיו מובאות להלן:

 

א) הנך רשאי לבטל עסקה בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם;

ב) הנך רשאי לבטל עסקה בשירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה,  לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ג) הוראות הביטול בסעיפים א ו- ב לעיל לא יחולו על עסקאות שעניינן:

 

ג.1. טובין פסידים;

ג.2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

ג.3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

ג.4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

ג.5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

 

ד) אנא שים לב, כי מועד לביטול העסקה לרכישת השובר יהיה ממועד קבלת ההודעה על הזכאות לקבלת השובר, אף אם לא הדפסת את השובר. כמו כן, זכאותך לביטול העסקה ולהשבת סכום הכסף ששילמת ל am1 מותנה בחתימתך על הצהרה כי לא עשית שימוש בשובר וכן כי לא העברת ולא תעביר עותק מהשובר לאחר וכי במקרה ויעשה שימוש בשובר, על ידי מאן דהוא, תחויב בעלות השובר. 

ה) במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה תחוייב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. אנא שים לב, כי מדובר בשתי עסקאות (רכישת שובר ורכישת מוצר ו/או שירות) ולפיכך יתכן שתחוייב בדמי הביטול הן על ידי am1 והן על ידי הספק. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה לא תחוייב בדמי ביטול.

 

 

36. במקרה של רכישת שובר לרכישת נכס נדל"ן – שים לב, כי am1 איננה מתווכת במקרקעין אלא משמשת כנציגת מכירות של החברה המוכרת את נכס הנדל"ן. לפיכך לא חלים עליה החובות בהתאם לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו – 1996 ואין ברכישת השובר כדי ליצור יחסים של מתווך – לקוח.

37. במקרה של רכישת שובר לרכישת מוצרים פנסיוניים – שים לב, כי am1 איננה יועצת השקעות ואיננה נותנת ייעוץ להשקעות ואין במידע באתר ובתכנים המצויים באתר משום ייעוץ להשקעה, כמו גם בהצעה לרכישה של מוצרים ו/או שירותים של קופות גמל ומוצרים פיננסים כדי לוותר או להחליף ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות – בין במישרין ובין בעקיפין. הנך מודע לכך, כי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995, רשאי לתת יעוץ רק מי שהוסמך על פי החוק והמורשה מהרשות לניירות ערך. 

 

מדיניות תגמול

38. ככל שיצטרפו אל כוחותינו יותר אנשים, כך כוחנו יגבר. לפיכך am1 מזמינה אותך לצרף חברים נוספים כך שנוכל להגדיל את כוחנו וליהנות ממחירים יותר ויותר אטרקטיביים ובנוסף תוכל גם אתה ליהנות מתגמול נוסף ומיוחד על כל גולש שיצטרף אלינו באמצעותך באופן הבא:

 

א) הפנית גולש- אם תפנה גולש אחר לאתר ואותו גולש אחר ביצע רכישה באתר am1, יזוכה חשבונך באתר בסך של 100 ₪ לרכישות באתר, בגין כל רכישה שביצע הגולש אותו הפנית לאתר.

ב) תוכל לבצע רכישות באתר באמצעות שימוש ביתרות שעומדות לרשותך בחשבונך באתר וזאת עד לגובה הקופון (100% ניצול). לדוגמא, אם בחשבונך באתר יתרה בסך של 500 ₪, תוכל לרכוש קופון בסך של 500 ₪ או לרכוש מספר קופונים בעלות כוללת של 500 ₪ או לרכוש קופון העולה על סך של 500 ₪, אך במקרה כזה תידרש להשלים את הסכום שמעבר ליתרה שבחשבונך.

ג) בכל מקרה, הסכום המופיע במחשבי החברה כיתרת חשבונך הוא שמחייב את החברה – גם במקרה ובו הופיע סכום אחר בעת צפייתך בפרטי חשבונך, בכל זמן שהוא.

ד) מובהר במפורש, כי יתרות העומדות לזכותך בחשבון הינן לשימוש באתר בלבד, על ידך בלבד ובחשבון זה בלבד. לא ניתן להעביר יתרות מחשבון לחשבון (אף אם החשבון האחר הוא שלך) ולא ניתן להמיר יתרות שלא נוצלו לכסף, או לשווה כסף.

ה) תוקף כל זיכוי הוא עד 12 חודשים ממועד הזיכוי. לאחר עבור תקופה זו ימחק הזיכוי מחשבונך ויתרת החשבון באתר תופחת בהתאם.

ו) הקמת קבוצה- כל מי שהקים קבוצה בפועל ופעל להצלחתה, יקבל הנחה משמעותית נוספת על רכישת המוצר. פרטים ספיציפיים אודות התנאים למימוש ההטבה ושוויה, ישלחו למקים הקבוצה במייל, מיד עם פתיחתה.

 

39. באם הופנית לאתר על ידי גולש אחר, שים לב!, הגולש האחר יקבל עדכונים לגבי כל רכישה שביצעת באתר. הפרטים שמועברים לגולש אינם כוללים את פרטי המוצר ו/או פרטים אישיים עליך (כגון פרטי כרטיס אשראי, עלות המוצר, תשלומים וכו') אלא אך ורק את העובדה שביצעת רכישה ואת מועד ביצוע הרכישה. 

40. am1 שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מדיניות התגמול בכל עת ואולם יתרות שנצברו לזכותך (ואשר לא פג תוקפן, כאמור) יעמדו לזכותך עד לתפוגתן, כאמור.

 

קנין רוחני

41. כל המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של am1. לענין זה מידע – כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות החברה, להצעות מחיר ונתונים כספיים, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות עיצובם.

42. האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של am1 ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר וכיוצא באלה. המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו -  שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו. 


הגבלת אחריות 

43. האמור באתר ובתכניו ולרבות המידע הכלול באתר איננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם am1 ו/או עם קופות גמל ו/או עם חברות נדל"ן ו/או כל צד ג' שהוא.

44. בטרם תבקש ו/או תגיש הצעה לרכוש מוצרים ושירותים באתר עליך לשקול היטב את משמעות העסקה, ההשקעה וההתחייבות הכספית הקשורה לכך ולפיכך אין להסתמך רק על המידע המצוי באתר אלא עליך לבדוק בעצמך לרבות בדרך של התייעצות עם יועץ מקצועי מוסמך (כגון במקרה של רכישת קופות גמל ו/או נכסי נדל"ן). am1 לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין סוג שהוא שייגרם לכך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.

45. האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף ש- am1 עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדוייקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. am1 לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.

46. באתר מצויים קישורים לאתרים חיצוניים, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים, כגון ספקי המוצרים והשירותים. am1 איננה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים הינו אמין ומדוייק והנך יודע כי am1 לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים ונכונותו. am1 איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

47. הגשת הצעות מחיר ו/או רישום לרכישת מוצרים ושירותים וכן מסירת פרטים, לרבות פרטי התשלום (כגון כרטיס אשראי) תלויות בחיבור למחשבים של צד ג' ולזמינות הקשר, כמו גם בזמינות הקשר למחשבך. am1 לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר ובהעברת מידע באופן דיגיטלי.

48. במקרה ובו תהיה סתירה בין הצעת המחיר ו/או פרטים אחרים כפי שהוצגו על צג המחשב שלך ו/או כפי שנשלח לדואר האלקטרוני שלך ו/או הודפסה על ידך, לבין הפרטים המצויים אצל am1 ו/או אצל ספקי המוצרים והשירותים – לרבות מצב בו לא נקלטה כלל הזמנתך ו/או הצעתך במחשבי am1 ו/או הספקים - העותק המצוי אצל am1 ו/או אצל הספק יגבר ול- am1 לא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם לך, מכל מין וסוג שהוא.

49. am1 איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר תהיה התקשורת עמך או עם הספקים תקינה ואיכותית. am1 לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר, כתוצאה מניתוקים ושיבושי הקשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר – כולו או חלקו - ו/או הפסקת מתן השירותים באתר – כולם או חלקם.

50. am1 לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של am1.

51. בכל מקרה, am1 לא תהיה אחראית כלפיך ולא תהיה חייבת לשלם לך יותר מכפי ששולם על ידך בפועל ל- am1. 


כללי

52. על הסכם זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש על פיו. לבית המשפט המוסמך באזור תל אביב תהא סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל עניין הנובע מתנאי השימוש ומהתנאים המיוחדים או בקשר אליהם.

53. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.

54. הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום לאתר. הודעות ל- am1 ניתן לשלוח ל- am1@am1.co.il כל הודעה יש לשלוח מצד אחד לשני, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע"י הנמען, ארבעה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה ל- am1 - בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי am1 על קבלת ההודעה.

55. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים.